Skip to Main Content

SALES CONTACT

Map of Sales Contact - USA, EU, CHINA, JAPAN, KOREA, PHILIPPINES
sales contact
Region Office E-mail
USA 82-2-6740-3739
82-2-6740-3928
sangmok.kang@cj.net
weon.jun@cj.net
Japan 070-7112-2793 hy.song@cj.net
070-4990-2788 shuko.kin@cj.net
China 070-7112-2192 wenjie.xu@cj.net
South-East Asia 82-2-6740-1136 elena.kim@cj.net
Korea 82-2-6740-1136 elena.kim@cj.net
Europe 82-2-6740-3739
82-2-6740-3928
sangmok.kang@cj.net
weon.jun@cj.net